หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง “สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”

ข่าวประชาสัมพันธ์

-ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564

 

- ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน โครงการ อศ.กช. ปีการศึกษา 2563 เรียนฟรี

  - ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

 

 

 - ช่องทางการติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC
Website www.dcy.go.th
         www.csg.dcy.go.th

-ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

- “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” กองบังคับการตำรวจทางหลวง ดำเนินงานจัดทำ “โครงการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเรื่องของการขับขี่ และเป็นการเชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนใส่ใจและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของ ความปลอดภัย ลดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ