https://covid19.ddc.moph.go.th/

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

     พันธกิจ

   ๑.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในภาคเกษตรกรรม

   ๒.  พัฒนาสินค้าเกษตรกรรมให้มีคุณภาพดีและปลอดภัย

   ๓.  พัฒนาการคมนาคมขนส่ง โดยเน้นการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่

   ๔.  ส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์

   ๕.  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

   ๖.  ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโดยเน้นระบบป้องกันโรค

  ๗.  พัฒนาเกษตรกรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

  ๘.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง

  ๙.  พัฒนาคน ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในฐานะเป็น  ศูนย์กลางการพัฒนาทั้งปวง

๑๐.  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑.  พัฒนาแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่และมีประสิทธิภาพ

๑๒.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้รู้จักการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานการเกษตรอย่างยั่งยืน