สภาพทางสังคม

การศึกษา

        โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 1 แห่ง คือ

              - โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

        วัด จำนวน 1 แห่ง คือ

               - วัดป้อมแก้ว

               - วัดปากน้ำ

สาธารณสุข

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ

                - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลึง

                - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคออก

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง