สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
            อาชีพ
                   ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร  เช่น  ทำนา   รับจ้างทั่วไป   และค้าขาย เป็นต้น และจะมีบางส่วนที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว แลอาชีพอื่น ๆ

          -  ทำนา                                                    จำนวน           ๒๑๓    ครัวเรือน

          -  รับจ้าง                                                   จำนวน           ๖๐     ครัวเรือน

          -  อุตสาหกรรม(โรงงานทำอิฐ,โรงปุ๋ย)                จำนวน             ๗     ครัวเรือน

          -  ค้าขาย                                                  จำนวน           ๔๔     ครัวเรือน

          -  อาชีพอื่น ๆ                                             จำนวน           ๔๒     ครัวเรือน

สิทธิในที่ดินทำกิน

          -  ที่ดินทำกินเป็นของตนเองโดยไม่ต้องเช่า            จำนวน           ๕๒     ครัวเรือน

          -  ที่ดินทำกินเป็นของตนเองแต่ต้องเช่าเพิ่มเติม       จำนวน           ๖๗     ครัวเรือน

          -  ที่ต้องเช่าที่ดินทำกินทั้งหมด                           จำนวน            ๓๑     ครัวเรือน

เปิดเขตพัฒนา ปีพ.ศ.๒๕๒๔

การจัดลำดับการพัฒนาของหมู่บ้านตำบลบ้านกลึง

          -  หมู่บ้านเร่งพัฒนา      ลำดับที่  ๑  มี   -    หมู่บ้าน      คือ      -

          -  หมู่บ้านเร่งพัฒนา       ลำดับที่  ๒  มี   ๙   หมู่บ้าน       คือ  ๑ – ๙  ตำบลบ้านกลึง

          -  หมู่บ้านเร่งพัฒนา       ลำดับที่  ๓  มี   ๔   หมู่บ้าน       คือ  ๑ – ๔  ตำบลแคออก

หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบล

-  ปั๊มน้ำมันหลอด                   ๑        แห่ง     -  โรงทำอิฐ                            ๓        แห่ง

-  ร้านอาหาร,ขายของชำ          ๔๔      แห่ง     -  ร้านตัดผม                          ๑        แห่ง

-  อู่ซ่อมรถ                           ๒        แห่ง     -  โกดังข้าว                            ๑        แห่ง

-  โรงเลื่อย                           ๑        แห่ง     -  ที่ตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์        ๒        แห่ง

-  โรงงานทำปุ๋ยคอก                ๔       แห่ง     -  ท่าข้าว                                ๒        แห่ง