https://covid19.ddc.moph.go.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์

☛ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดที่ 30 กันยายน 2564

☛ ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

☛ ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด

  

☛ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยาเสพติด