https://covid19.ddc.moph.go.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์

☛ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ผู้นำท้องถิ่น และ อพม. ลงเยี่ยมบ้านเรือน/สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางและครัวเรือนเพิ่มเติม เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัวและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ ตำบลบ้านกลึงและตำบลแคออก อำเภอบางไทร.

 

 

  

  

  

  

☛ การซ่อมแซมถนนด้วยยางแอสฟัลท์ (ยางมะตอยสำเร็จรูป) บริเวณถนนระหว่างหมู่ที่1และหมู่ที่2 ต.บ้านกลึง ตรงจุดที่มีการชำรุดเสียหาย

 

            

            

☛ การซ่อมแซมถนนริมคลองเบื้องต้นที่พังชำรุดเสียหาย บริเวณ ม.5 ต.บ้านกลึง

 

                 

                 

                     

☛  ระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

☛  การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

☛ ประสานศูนย์การศึกษาฯ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่

☛ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดที่ 30 กันยายน 2564

☛ ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

☛ ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด

  

☛ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยาเสพติด