https://covid19.ddc.moph.go.th/

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้ว(ประโชติวิทยาภรณ์) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านคลองเล็ก หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลึง         

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3-4 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายในหมู่บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ต.แคออก 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายในหมู่บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ตำบลแคออก 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ทรุดตัวเสียหายสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา 2 โครงการ  โครงการที่ 1 โครงการเสริมงานดินเพื่อทำถนนเชื่อมคันคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลึง โครงการที่ 2 โครงการวางท่อระบาน้ำ ค.ส.ล. ซ่อมแซมท่อเก่าที่ชำรุด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลึง 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศสลา SML หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายผ่อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายประสาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าอางค์ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกลงราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายผ่อง หมู่ที่ 6 ตำบาลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกลงราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายประสาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกลงราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกลงราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าอางค์ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกลงราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศาลา SML (บ้านป้าอางค์) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง จ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนระบบประปาขนาด 4 นิ้ว เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5-7 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกลงราคาตามโครงการขยายท่อเมนระบบประปาขนาด 4 นิ้ว เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5-7 ตำบลบ้านกลึง

           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง    โครงการขยายท่อเมนระบบประปาขนาด 4 นิ้ว เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5-7 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง               โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศาลา SML หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายประสาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าอางค์ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา โครงการขยายท่อเมนระบบประปาขนาด 4 นิ้ว เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5-7 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศาลา SML หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายประสาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าอางค์ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลึง