ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านคลองเล็ก หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3-4 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายในหมู่บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ต.แคออก 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายในหมู่บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ตำบลแคออก 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา 2 โครงการ  โครงการที่ 1 โครงการเสริมงานดินเพื่อทำถนนเชื่อมคันคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลึง โครงการที่ 2 โครงการวางท่อระบาน้ำ ค.ส.ล. ซ่อมแซมท่อเก่าที่ชำรุด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลึง 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลึง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก