ประกาศทั่วไป

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง แสดงการรายงานผลการดำเนินตามแผนฯ

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง หนังสือรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

        -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงให้เป็หน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร

        -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

        -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

        -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

        -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

        -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. 2561

        - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงประจำปีงบประมาณ 2562

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (ฉบับเปลี่ยนแปลง) เพิ่มเติม (ลว 17 พ.ย. 2557)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง แจ้งให้ชำระภาษี ประจำปี 2558 (ลว 22 ธ.ค. 2557)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต (ลว 20 ก.ค.2558)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ลว 1 ก.ย. 2558)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกล้อง CCTV (ลว 18 ก.พ. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 (ลว 22 เม.ย. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี พ.ศ.2560-2562 (ลว 2 พ.ค. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 (ลว 3 พ.ค. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 (ลว 4 พ.ค. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (ลว 23 พ.ค. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้ว(ประโชติวิทยาภรณ์) (ลว 4 เม.ย. 2559)

         - ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (ลว 3 พ.ค. 2559)

         - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ลว 27 ก.ย. 2559)

         - ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ลว 4 พ.ค.2560)