https://covid19.ddc.moph.go.th/

ประกาศทั่วไป

      -   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      -   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ.2563

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปรงบประมาณ 2563

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ประจำปี พ.ศ.2563

        -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2563

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

       -   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

       -   การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

       -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง รายงานผลการดำเนินแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้าง

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่น

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใการจัดซื้อจัดจ้าง

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

        -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

        -   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

        -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง แสดงการรายงานผลการดำเนินตามแผนฯ

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

       -   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง หนังสือรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

        -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงให้เป็หน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร

        -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

        -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงปฎิบัติราชการแทน

        - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. 2562

        - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงประจำปีงบประมาณ 2562

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (ฉบับเปลี่ยนแปลง) เพิ่มเติม (ลว 17 พ.ย. 2557)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง แจ้งให้ชำระภาษี ประจำปี 2558 (ลว 22 ธ.ค. 2557)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต (ลว 20 ก.ค.2558)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ลว 1 ก.ย. 2558)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกล้อง CCTV (ลว 18 ก.พ. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 (ลว 22 เม.ย. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี พ.ศ.2560-2562 (ลว 2 พ.ค. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 (ลว 3 พ.ค. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 (ลว 4 พ.ค. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (ลว 23 พ.ค. 2559)

         - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้ว(ประโชติวิทยาภรณ์) (ลว 4 เม.ย. 2559)

         - ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (ลว 3 พ.ค. 2559)

         - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ลว 27 ก.ย. 2559)

         - ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ลว 4 พ.ค.2560)