คณะผู้บริหาร

นายเดโช  ทรัพย์บุญ

นายกองค์การบริหารส่วรตำบลบ้านกลึง

                                                                                                            

                                 นายสัญญา  สุขสมบุญ                                                      นางบังอร  สุขสมโภชน์

                         ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง                             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

  นายชวลิต  สุขสมพงษ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านกลึง