คณะผู้บริหาร

นายเดโช  ทรัพย์บุญ

นายกองค์การบริหารส่วรตำบลบ้านกลึง

                                                       

                      นายสัญญา  สุขสมบุญ                                               นายดิเรก  ขำบรรเทอง

         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง                      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

               นางบังอร  สุขสมโภชน์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง