ประกาศเปิดเผยราคากลาง

             โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลึง

             โครงการขยายท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลึง

             โครงการขยายท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1-2 ตำบลบ้านกลึง

             โครงการสอบราคาจ้างเหมาการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านคลองเล็ก หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลึง

             โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3-4 ตำบลบ้านกลึง

             โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 

             โครงการจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง