สมาชิก อบต.

นายวิเชียร  สุขเจริญ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

                                                             

                  นายบุญทอง  ทัตธมนันท์                                               นางดวงฤดี  ปะริเตสัง

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง                 เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

                                                            

                    นายดิเรก  สุขสมศักดิ์                                                นายนิธิศ  รามัญจิตต์

             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลึง                                    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลึง

                                                            

                     นายวิเชียร  สุขเจริญ                                                  นายสมศักดิ์  จงรักษ์

              สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลึง                                    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลึง

                                                            

                 นายบุญช่วย  หาเรือนพืชน์                                               นายทวีสิน  ขาวฤกษ์

              สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลึง                                    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลึง                                

                                                            

                      นางพรพิธ  พรทัศน์                                                นายบุญทอง  ทัตธมนันท์

               สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลึง                                    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลึง

                                                            

                 น.ส.จรัลรัตน์  สุพรรณท้าว                                            นายไพจิต  แช่มเสถียร

              สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลึง                                  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลึง

                                                           

                   นายจิรวัฒน์  สุขสมเดช                                               นายทองอยู่  สุขสมจิต

              สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลึง                                   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลึง

                                                            

                  นางวิไลวรรณ  สุขสมพืช                                               นายเฉียบ  สุขเลิศกิจ

             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลึง                                   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลึง

                                                           

                    นายบุญยืน  จรเสถียร                                               นายสมเวียง  สุขสมพืช

               สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลึง                                  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลึง

                                                           

                    นางวันทนา  สุขสมบุญ                                                นางหน่อย  สุขเกษา

              สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลึง                                   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลึง

                                                           

                    นายสมพร  หัตถกรรม                                               นายมิ่งขวัญ  กิจการ

               สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ต.แคออก                                   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ต.แคออก

                                                           

                    นายทวีศักดิ์  สุขสมวุฒิ                                              นายสุพจน์  เครือกลิ่น

               สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ต.แคออก                                   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ต.แคออก

                                                           

                      นายนพดล  ยิ้มย่อง                                                 น.ส.สำฤทธิ์  เทียนคำ

              สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ต.แคออก                                     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ต.แคออก

                                                            

                   นายสุวรรณ์  สุขสมกลิ่น                                                 นายรักษ์  ทองสุข    

              สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ต.แคออก                                     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ต.แคออก