สำนักปลัด

นางดวงฤดี  ปะริเตสัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

                                                                      

                         นางสาวอลนุช  ผ่อนผัน                                      นางสาวสุกัญญา  สุทธิธรรม

                     นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ                                  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

                                                             

                        นางสาวสมน  ชาระโภค                                        ว่าที่ร้อยตรี ขวัญชัย  ใจคง

                   นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ

                                                              

                        นายธราพงษ์  สาตโยธิน                                          นางพันทิมพา  กิจการ

                    เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน                                                  ครู

                                                                                          

                       นางสาวบุหงา สุขเจริญ                                           นางชญานิษฐ์  สุขสมบุญ               

                ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                             ผู้ดูแลเด็ก                                

                                                                 

                    นางสาวอรุณรัตน์  ปานสุวรรณ                                  นางสาวจิรัตติกาล  สุขสุรัส

                                คนงานทั่วไป                                                       คนงานทั่วไป

                                                                    

                         นายเจริญศิลป์  เรืองชาญ                                          นายวันชัย  วงษ์ธัญกิจ

                                 คนงานทั่วไป                                                        คนงานทั่วไป

                                                              

                                                               นายกำจาย  สุขสมวุฒิ

                                                                        ภารโรง