สำนักปลัด

นางดวงฤดี  ปะริเตสัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

                                                                       

                         นางสาวอลนุช  ผ่อนผัน                                           นางสาวสุกัญญา  สุทธิธรรม

                     นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ                                       นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ

 

                                                                

                       น.ส.สมน  ชาระโภค                                                  นายธราพงษ์  สาตโยธิน

                นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ                                        เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน

นางพันทิมพา  กิจการ

ครู

                                                                

                     นางสาวบุหงา  สุขเจริญ                                               นางชญานิษฐ์  สุขสมบุญ

          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                                            ครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                         นายกำจาย  สุขสมวุฒิ                                              นางสาวสุนทร  กลัดประเสริฐ

                              ภารโรง                                                                 คนงานทั่วไป

                                                                

                    นางสาวจิรัตติกาล  สุขสุรัส                                             นายประสาท  สุขสมศักดิ์

                            คนงานทั่วไป                                                             คนงานทั่วไป