กองคลัง

นางสาวจำเรียง  สุขสมพงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทัศนีย์  สุขสม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัตงาน

นางสาวนุชวรา  กรมไธสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้