ส่วนการคลัง

นางสาวจำเรียง  สุขสมพงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทัศนีย์  สุขสม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัตงาน

นางสาวนุศรา  กรมไธสง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้