https://covid19.ddc.moph.go.th/

ด้านบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมและการขนส่งทางบก

      -  การคมนาคมทางบก ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน คสล. 

      -  ทางหลวงชนบทหมายเลข 3011 เป็นถนนเชื่อมการคมนาคมจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263

 จดถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347

การโทรคมนาคม

       - มีไฟฟ้าใช้ทั้ง   ๑๓   หมู่บ้าน 

       - ไฟฟ้าสาธารณะมีทั่วถึง   

การประปา

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงได้ดำเนินกิจการประปาของตนเองจำนวน ๓ แห่ง (ประปาผิวดินจำนวน  ๒ แห่ง ประปาบาดาลจำนวน  ๑  แห่ง)  ให้บริการแก่ประชาชนจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน  ซึ่งได้รับถ่ายโอนประปาบาดาลจากกรมอนามัย จำนวน ๓ แห่ง  สามารถให้บริการประชาชนได้จำนวน ๑ แห่ง และให้บริการได้ครบทั้ง  ๑๒  หมู่บ้าน และมีบางส่วนที่ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ชายน้ำและอาศัยน้ำจากลำคลองเพื่อการอุปโภค