แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง