https://covid19.ddc.moph.go.th/

โครงการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน

“ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” กองบังคับการตำรวจทางหลวง ดำเนินงานจัดทำ “โครงการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเรื่องของการขับขี่ และเป็นการเชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนใส่ใจและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของ ความปลอดภัย ลดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ