https://covid19.ddc.moph.go.th/

โครงการคลองสวยน้ำใสประจำปี 2563

                 โครงการคลองสวยน้ำใสประจำปี 2563

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ได้จัดทำโครงการขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำให้เพียงพอในการทำเกษตร เพราะน้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำรงฃีพ