https://covid19.ddc.moph.go.th/

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย [การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน]

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย [ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น]

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย [การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล]

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย [การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒]

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย [เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓)]

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย [อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย]

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย [การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒]

 

 

 ❋๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐❋๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐❋

 

 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕๕๖